Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉTKEZTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményi gyermekétkeztetési (közétkeztetési) feladatait1, erre irányuló megállapodás alapján, a Közintézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: KÖZIM) látja el külső étkeztetési szolgáltatók bevonásával, illetve saját főzőkonyha üzemeltetésével.

A közétkeztetés megszervezésére a KÖZIM által kiadott – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő – „Étkeztetés megszervezésének és lebonyolításának szabályzata” az irányadó.

A KÖZIM az érintettekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének – az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének2 13-14. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelő tartalommal - jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételével tesz eleget.

Adatkezelő adatai: KÖZIM

Cím:
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Adószám:
15802255-2-15
Intézményi azonosító:
802255
Telefon:
06 42 512-300
E-mail:
kozim@kozim.hu
Képviseli:
Metzner Zsolt intézményvezető
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
dr. Krak Anita
E-mail:
adatvedelem@kozim.hu

A felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Az adatkezelés célja: közétkeztetési feladatok ellátása

A közétkeztetési feladatok ellátása keretében a KÖZIM az étkezést igénybe vevők (a továbbiakban: érintettek) részéről az étkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozatban, továbbá az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez adott nyilatkozatban rendelkezésre bocsátott adatokat, a kiállított igazolásokat, okiratokat, szakértői véleményeket, továbbá a közoktatási intézmények részéről rendelkezésre bocsátott adatokat az alábbi célokból kezeli:

 1. A közétkeztetésben résztvevő étkezési igényének felmérése és nyilvántartása,
 2. az érintett által fizetendő étkezési térítési díj megállapítása, beszedése a rendelkezésre bocsátott okiratot, igazolások és a térítési díj megfizetésére vonatkozó szülői nyilatkozatok alapján,
 3. az étkezés biztosítása – szolgáltató illetve saját főzőkonyha részére történő adattovábbítás útján történő megrendelés alapján,
 4. étkezés igénybe vételének elszámolása (igénybe vett étkezések, lemondások, térítési díj megállapítás tekintetében történő változás-bejegyzések),
 5. reklamáció/panaszkezelés a szolgáltatás minőségével, illetve az elszámolásokkal kapcsolatosan,
 6. étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos számlaadási kötelezettség teljesítése,
 7. a térítési díj tartozások/hátralékok kezelése.

Az adatkezelésben érintett adatok köre:

 1. A közétkeztetésben érintett (étkezést igénybe vevő) neve, iskola/kollégium megnevezése, osztálya, születési helye és ideje, anyja neve, törvényes képviselője/gondviselője neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.
 2. Az igénybe vett szolgáltatás, mennyisége, egységára (nettó és bruttó), fizetendő térítési díj, fizetési mód, számla kelte, fizetési határidő, bizonylat szám, számla készítőjének neve, programverzió, nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenleg (tehát a számla adatai)
 3. Térítési díj kedvezményes igénybe vétele esetén: a kedvezményes térítési díj igénybe vételéhez benyújtott iratok, igazolások adatai.
 4. Diétás étkezési igény esetén: szülői nyilatkozatban, szakorvosi igazolás/szakvélemény adatai, ambuláns lap adatai.
 5. Az étkezés igénybe vételének kimutatásai (igények, lemondások, hiányzások, változásbejelentők, fizetendő térítési díjak, beszedett térítési díjak).
 6. Banki átutalás, csoportos beszedési megbízás, túlfizetés visszatérítés esetén számlafizető neve, bankszámlaszáma, térítési díj összege.
 7. Hátralékkal kapcsolatos adatok, részletfizetésre vonatkozó adatok.
 8. Reklamáció/panasz esetén megadott adatok.

Az adatok forrása:

 • szülői/gondviselői nyilatkozatok, változás-bejelentők;
 • étkezési kedvezmény igénybe vételére jogosító – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendeletben meghatározott – iratok, igazolások;
 • a diétás étkezés igénybe vételéhez szükséges, – a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben előírt, szakorvos által kiállított ambuláns lap, szakorvosi igazolás, szülői nyilatkozat;
 • az étkezési térítési díj megfizetésének módjáról szóló szülői nyilatkozat;
 • csoportos beszedési megbízás, illetve banki átutalás, készpénzbefizetés, készpénzátutalási megbízás adatai, OTP Electra, OTP banki kimutatások adatai, túlfizetés visszafizetésére irányuló kérelem adatai;
 • szülő/gondviselő kérelme térítési díj részletekben történő megfizetéséről/megállapodás részletfizetésről;
 • a központi étkezési nyilvántartó program (MENZA) által előállított kimutatások.

Az adatokat a KÖZIM papír alapú és elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli, és a hivatkozott jogszabályokban – ide értve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt is –, valamint az Iratkezelési Szabályzat irattári tervében előírt iratmegőrzési ideig, illetve a polgári jogi igények érvényesíthetőségének idejéig őrzi.

Adatfeldolgozók:

 1. Menza program – Elektronikus Étkezés Nyilvántartó Rendszer üzemeltetője GHS Port Informatika Kft. 4400 Nyíregyháza, Semmelwis u. 16.; e-mail:info@ghsport.hu
 2. Nyíregyházi Tankerületi Központ és közétkeztetésben érintett telephelyei (igénylések, lemondások, igazolások összegyűjtése,)
 3. Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a közétkeztetésben érintett telephelyei (igénylések, lemondások, igazolások gyűjtése,)

Az Adatok címzettjei:

 1. Önkormányzatnak továbbításra kerülő adatok:
  • Hátralékkal rendelkező tanulók neve, osztálya, hátralék összege
  • Reklamáció, panasz
 2. Szolgáltatónak továbbításra kerülnek:
  • Naptárak, kiránduló osztályok listája
  • Diétás étkezést igénylők nyilvántartásához e-mailen továbbításra kerül: Tartós beteg szakorvosi igazolás; Hungast-os igénylőlap és az Ambuláns lap, étkezés fajtája.
  • Napi (diétás étkezők név és diéta szerint felsorolva) és időszaki étkezési létszámadatok
  • Reklamáció, panasz
  • Szolgáltatók:
   • HUNGAST CSOPORT - HUNGAST NYÍRSÉG Kft. (Gárdonyi, Göllesz, Kazinczy, Kertváros, Bánki, Bárczi, Bencs, Inczédy, Kölcsey, Krúdy, Ridens, Sipkay, Széchenyi-Árok u., Széchenyi-Városmajor út, Vásárhelyi, Vasvári, Wesselényi, Zay, Zrínyi-Széchenyi út, Zrínyi-Tiszavasvári út)
   • HUNGAST CSOPORT - ELAMEN Zrt. (Arany, Bem, Herman, Kodály, Móra, Móricz, Petőfi, Szabó, Szőlőskerti, Váci, Vécsey, Zelk, Apáczai, Művészeti)
  • Adattovábbítás alapja a KÖZIM, illetve a Szolgáltató között létrejött megállapodás.
 3. A Tankerületi Központ és a Centrum részére továbbításra kerülnek:
  • Étkezési törzsadat-lista
  • Napi (diétás étkezők név és diéta szerint felsorolva) és időszaki létszámadatok
  • Lejáró támogatások listája
 4. Hátralékkezelés esetén ügyvéd, végrehajtás ügyvédi kezdeményezése esetén ügyvéd által közjegyző részére továbbításra kerülnek:
  • Tanuló neve, osztálya, azonosító száma (menza programban), születési helye, ideje, anyja születési neve.
  • Tanuló gondviselőjének neve, címe, anyja neve, születési helyei, ideje
  • Tanuló pénzügyi adatai, hátraléka (hátralék keletkezésének dátuma, utolsó követelés lejáratának dátuma, az első lejárt követelés és az utolsó lejárt követelés középideje).
  • KÖZIM részéről tett korábbi intézkedés (fizetési felszólítás küldésének ideje, küldemény azonosító, egyéb intézkedések).

Egyéb esetben történő adattovábbításra kizárólag törvényben foglalt esetekben van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja a közfeladat ellátását és a kezelt adatok körét meghatározó jogszabályok alapján a GPDR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. Az adatszolgáltatás az intézményi étkeztetés igényléséhez az érintettek részéről kötelező, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése nélkül a közétkeztetésben való részvétel, a térítési díjakra vonatkozó kedvezmények, illetve az egészségügyi adatokon alapuló diétás étkezés igénybe vétele nem lehetséges. Az egészségügyi adatok kezelésére a fenti jogalap mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltétel alapján kerül sor. A hátralékkezeléshez szükséges adatok kezelése és továbbítása az intézményi étkeztetés igénylésével létrejött szerződéses kötelezettség alapján felmerülő jogi igény érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelést megalapozó jogszabályok:
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet;
 • a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI r.

ADATBIZTONSÁG

A KÖZIM adatkezelési tevékenysége során
 • gondoskodik a rá vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról,
 • az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
 • egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezik.

AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A KÖZIM a GDPR 12-21. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítja az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Az érintettek a 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. postacímre, vagy az adatvedelem@kozim.hu email címre küldött kérelemben fordulhatnak a KÖZIM-hez vagy személyesen.

A beérkezett megkeresésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, díjmentesen válaszol.

Az adatkezelés illetve az adatszolgáltatás megkezdése előtt a KÖZIM az Adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségével (nyilvános közzétételével) biztosítja, hogy valamennyi érintett ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést, valamint tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a pontatlan személyes adatokat az adatkezelő pontosítsa, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha jogszabályban foglalt feltételek valamelyike fennáll.

A KÖZIM azonban az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Meghatározott esetekben, az érintett kérésére a személyes adatok felhasználását az adatkezelő köteles korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra lehet felhasználni.

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat az adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő által a megkeresésére adott válaszával, vagy panaszt kíván tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén kártérítési illetve sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: www.naih.hu/

A KÖZIM fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.kozim.hu oldalon, azonban a változások nem érintik a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Közintézményeket Működtető Központ