Panaszkezelés

PANASZKEZELÉS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Gyvt.! 36. § (1)-(2) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:

 1. A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumnál.
  • az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
  • a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén
  • 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.
 2. Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett i intézkedéssel nem ért egyet.

Az étkeztetőt érintő panaszkezeléssel a meghatalmazott ügyintéző jár el. (étkeztetési csoport vezetője)

Feladatai:

 • A panaszos számára megfelelő, kielégítő válasz adása és a megalapozott panaszok mielőbbi orvoslása.
 • A panasz teljes körű kivizsgálása és a levelek megválaszolása.
 • A szolgáltatói mulasztások pártatlan, teljes körű kivizsgálása a lehető legrövidebb időn belül.
 • Válaszában részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására.

Panaszbejelentés módja: szóban, írásban postai úton . vagy e-mailben az etkezes.reklamacio@kozim.hu címre. Amennyiben a panaszos a panaszát szóban teszi meg, úgy arról a megbízott ügyintéző feljegyzést készít

A KÖZIM a beérkezett panaszt az Iratkezelési Szabályzat szerint gyűjtőszámokon iktatja, külön választva a szolgáltatóra és az egyéb ügyekre vonatkozóan, és külön tárolja. A panaszokat kivizsgálja, és tájékoztatást ad a szolgáltató és a panaszos szülő felé. A panaszok kezelése egységes nyilvántartásban történik beazonosítható és visszakereshető módon.

A panasz kezelésének határideje: 10 munkanap.

A panasz felvételével a következő adatok kezelése történik:

 • a panaszos neve, telefonszáma, levelezési címe és e-mail címe
 • panaszolt szolgáltatás megnevezése, panasz leírása
 • panasz benyújtásának időpontja, módja és helye.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag a panaszkezelés célját szolgálják, egyebekben a Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.